La grève des gardiens de prison
La grève des gardiens de prison

La grève des gardiens de prison

Vanessa Matz (Les Engagés): Monsieur le ministre, nous savons depuis quelques années que la thématique des prisons est une véritable bombe à retardement, d’abord en raison de la surpopulation carcérale et des conditions désastreuses dans lesquelles les agents pénitentiaires évoluent et les détenus sont incarcérés. La vétusté ainsi que toute une série de problèmes liés à l’hygiène et à la santé – pourtant dénoncés depuis des années – ont donné lieu à des condamnations de l’État belge.

C’est aussi une véritable bombe à retardement parce qu’il faut interroger le sens de la peine. Nous avons à plusieurs reprises dit notamment qu’il était impératif que l’ensemble des peines soient exécutées. Pourtant, sans qu’il s’agisse d’une question de laxisme, annoncer dans le courant du mois de juillet que toutes les peines de six mois à deux ans seraient exécutées à partir du 1er septembre, nous savions – car nous l’avons dit et répété – que la situation serait chaotique, comme on le voit à présent que le personnel pénitentiaire part en grève.

La police locale doit venir suppléer. De ce fait, une série de droits des détenus – tels les préaux, les douches et les visites – s’en trouvent restreints parce que le personnel des zones de police n’est pas présent en suffisance. Des bourgmestres Engagés dont le territoire de compétence compte une prison vous ont très clairement interpellé en vous demandant des solutions.

Aujourd’hui, on lit dans la gazette « Pas de problème, madame la marquise, d’ici 2030, la surpopulation carcérale sera absorbée, il n’y aura plus de problème ». Je trouve cet article vraiment scandaleux.

  • Que fait-on en attendant 2030, monsieur le ministre?
  • Que fait-on pour répondre à l’impératif de sécurité des agents qui évoluent dans un milieu difficile?
  • Que fait-on pour assurer la dignité de chaque être humain, en ce compris des détenus vivant dans des conditions pitoyables?

Vincent Van Quickenborne, ministre: Madame la présidente, chers collègues, nous avons eu ce débat à de nombreuses reprises depuis mon entrée en fonction. La surpopulation est un phénomène très ancien dans notre pays et a des causes structurelles et ponctuelles. Vous connaissez la problématique aussi bien que moi.

Structurele oorzaken zijn onder meer de klassieke focus op de gevangenisstraf in ons strafrecht, een gebrek aan begeleiding en reclassering waardoor de recidive in ons land te hoog is, de spiraal van inflatoire straffen door een gebrek aan strafuitvoering, met name de niet-uitvoering tot voor kort van de korte gevangenisstraffen, en het aantal geïnterneerden dat zich in een klassieke gevangenis bevindt.

Il n’y a pas de solution facile à ce problème, sinon il aurait été résolu depuis des années, et nous le savons tous.

Daarnaast is er een bijkomende, punctuele oorzaak, namelijk de successen van justitie en politie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, waarbij intussen honderden personen zijn opgesloten. Vandaag zijn er 11.490 gedetineerden aanwezig voor een capaciteit van 10.412 plaatsen.

Par rapport aux chiffres de 2022, si le nombre de détenus a augmenté de 2 %, passant de 11 302 personnes à 11 490 personnes aujourd’hui, la capacité a augmenté de 8 %,passant de 9 641 places à 10 412 places à l’heure
actuelle.

Op geregelde tijdstippen heb ik een overzicht gegeven van de maatregelen die we onderzochten, planden en al hebben genomen. Ik zal die natuurlijk niet allemaal in detail overlopen, maar ik kom er straks op terug. Op 19 september 2023 vond een constructief overleg plaats met de vakbonden. Demain, je rencontrerai les syndicats en présence du secrétaire d’État Mathieu Michel. Monsieur De Smet, il n’est donc pas question d’annulation.

De vakbonden vragen een oplossing op korte termijn voor de overbevolking en het stijgende aantal geïnterneerden. U weet echter dat er geen magic bullet bestaat voor een historisch probleem, dat al meer dan zeventig jaar aansleept.

Wij weten en ik besef heel goed dat een en ander veel vergt van het gevangenispersoneel, dat heel goed werk levert. Daarom heb ik intussen al meer dan dertig gevangenissen persoonlijk bezocht. Het is mijn ambitie om ze allemaal te bezoeken. De vakbonden vragen ook oplossingen om de agressie van gedetineerden tegen het gevangenispersoneel aan te pakken. Ik kom daar straks op terug.

Collega’s, ik heb van bij het begin van de huidige legislatuur in mijn beleidsverklaring gewag gemaakt van een tienpuntenplan om de strijd tegen de overbevolking aan te gaan.

Pour rappel, le plan en dix points est le suivant:

De nouvelles infrastructures, c’est-à-dire des capacités d’accueil supplémentaires pour les détenus.

De nouvelles infrastructures et des capacités supplémentaires pour les internés, mais il faut garder à l’esprit que les trois FPC à Alost, Wavre et Paifve ne devaient pas être installés sous cette législature.

Des capacités adaptées pour les détenus, notamment dans les maisons de détention.

Des capacités adaptées pour les internés, c’est-à-dire des places supplémentaires dans les institutions psychiatriques, en collaboration avec le SPF Santé publique.

L’exécution des peines dans les pays d’origine et l’expulsion des délinquants qui ont épuisé toutes les voies de recours après avoir purgé leur peine. Ten zesde, beschikbare plaatsen worden beter beheerd, dus een beter schuiven tussen de gevangenissen. Ten zevende gaat het om zinvolle detentie via een betere re-integratie voor minder recidive.

Ten achtste worden de doorlooptijden korter door minder voorhechtenis. Ten negende worden de korte gevangenisstraffen uitgevoerd om de spiraal van inflatoire straftoemeting tegen te gaan. Ten tiende wordt de gevangenisstraf ultimum remedium en is er meer aandacht voor andere straffen. Hoe ver staan we met de uitvoering van dat plan?

Ten eerste, we hebben de capaciteit uitgebreid met bijna 800 plaatsen in ons land, onder meer door de opening van de nieuwe gevangenis in Haren, de nieuwe gevangenis in Dendermonde, de twee thans werkende detentiehuizen, met name te Kortrijk en Brussel-Vorst, en het langer openhouden van de gevangenis in Sint-Gillis. Het komende werkjaar komt er nog een 500-tal extra plaatsen bij dankzij de tijdelijke heropening van de oude gevangenis van Dendermonde, de opening van de gerenoveerde gevangenis van Ieper, de transitiehuizen in Gentbrugge en Leuven en uiteraard nog bijkomende detentiehuizen, met name te Olen, Zelzate, Ninove, Genk en Antwerpen. Voor die twee laatste is de beslissing recent gevallen; volgende week organiseren wij een hoorzitting voor de bewoners in Antwerpen, vorige week was ik nog te gast in Genk. L’exécution des projets déjà décidés dans le masterplan actuel se poursuit également.

Twee weken geleden werd de verhoging van het budget goedgekeurd voor het project van Leopoldsburg en Vresse, waardoor de BAFO-documenten nu kunnen worden overgezonden aan de geselecteerde consortia. Dat wil zeggen dat die concreet zullen worden uitgenodigd om een tweede dossier in te dienen, in de hoop dat het volgend jaar kan worden gegund. Het betreft twee bijkomende gevangenissen van telkens 312 plaatsen. De nieuwe gevangenis van Antwerpen werd reeds gegund. Het financieel luik zit nog in onderhandeling, vanwege de stijgende bouwprijzen. Er is wat dat betreft vertraging opgelopen, onder meer door de cyberaanval op de stad Antwerpen, waardoor de vergunning moest worden overgedaan.

La procédure pour la construction des nouveaux CPL a débuté cet été. Les candidatures doivent être reçues la semaine prochaine.

Voor de lange termijn bereid ik samen met collega Michel een aanpassing voor van de masterplannen, met extra capaciteit voor gedetineerden die zorg nodig hebben. Vandaag zitten ongeveer 900 geïnterneerden in onze gevangenissen en ook mensen met een psychiatrische problematiek. Daarvoor voorzien wij in extra capaciteit en tegelijkertijd zorgen we ook voor vervangcapaciteit voor sterk verouderde inrichtingen.

Il y a également un meilleur suivi des places disponibles, ce qui signifie qu’il y a une meilleure répartition des détenus et que tous les lits sont toujours occupés.

Punt 7, de PSD heeft ook zijn werking bekeken, om vroeger in het traject te beginnen aan de reclassering en zo strafeinde en recidive te vermijden.

Punt 10, het nieuwe Strafwetboek ligt ter bespreking in de commissie. Daarin schrijven we de gevangenisstraf als ultimum remedium in. We zien ook dat initiatieven zoals het lik-op-stukbeleid in Limburg en andere arrondissementen een significante bijdrage leveren aan de vermindering van de recidive, met -37 %.

Ce n’est qu’en faisant appliquer les peines courtes que nous pourrons briser la spirale du sentiment d’impunité, des nombreuses récidives et des peines de plus en plus longues qui sont responsables de la surpopulation. Faire exécuter les courtes peines est vraiment nécessaire pour arrêter cette spirale, qui amène toujours davantage de peines.

Overbevolking wordt mede veroorzaakt door een stijging van het aantal geïnterneerden in de gevangenissen. Het gaat bijna om een verdubbeling ten opzichte van 2019. Zoals is vermeld in de punten 2 en 4 van het tienpuntenplan tegen overbevolking, zullen minister Vandenbroucke en ikzelf tegen eind dit jaar ongeveer 350 extra plaatsen in de zorg creëren om een betere doorstroming mogelijk te maken. Het NICC vermeldt ook een onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal uitspraken tot internering.

Outre ces dix points, nous investissons également massivement pour recruter du personnel supplémentaire. Depuis le début de la législature, 2 666 personnes ont été recrutées. Nous avons introduit une procédure de recrutement contractuel accélérée en juillet 2022, qui nous a permis de doubler le nombre de recrutements en 2022 et 2023 par rapport à 2021. Ces recrutements contractuels et cette campagne nous ont permis de recruter près de 1 000 personnes l’année dernière, ainsi que cette année. Grâce à cela, les prisons existantes ont été renforcées et les prisons de Haren et Termonde ont pu ouvrir leurs portes.

In Vlaanderen is vandaag 98 % van de personeelskaders ingevuld. In het begin van de legislatuur was dat 96,2 %. In Wallonië gaat het om een invullingsgraad van 98,7 %. In het begin van de legislatuur was dat 96,2 %. In Brussel is de invullingsgraad 93 %, lager dan bij het begin van de legislatuur. De hoofdreden is de opening van de nieuwe gevangenis van Haren, waardoor het kader fors is uitgebreid. Daar staan op dit ogenblik nog 67 vacante plaatsen open, maar gelukkig hebben wij de Brusselpremie ingevoerd, die sinds mei 2023 van kracht is en die ervoor zorgt dat de laatste plaatsen ingevuld zullen raken. Wij zijn er het afgelopen jaar dus sterk op vooruitgegaan. Ook voor de gevangenis van Ieper, die gerenoveerd is en eind 2023 weer zal openen, en de verlenging van de oude gevangenis van Dendermonde zijn er nog steeds veel vacante plaatsen.

Naast het bewakingspersoneel werd ook fors geïnvesteerd in het zorgpersoneel. Dat zijn mensen die specifiek de geïnterneerden die zijn opgesloten in de gevangenissen beter begeleiden
Het afgelopen jaar werden 98 zorgprofielen aangeworven en het komende werkjaar proberen wij nog eens 80 extra zorgkrachten te rekruteren, maar u weet dat de aanwerving van zorgpersoneel niet makkelijk loopt.

L’année prochaine, nous devrons donc encore relever un défi de taille, à savoir recruter du personnel de surveillance et du personnel soignant. C’est pourquoi, à l’automne, nous étendrons aux autres prisons et aux autres fonctions de soin la procédure de sélection appelée fast lane, qui a été introduite comme projet pilote à Anvers en avril 2023 et qui a donné de bons résultats. Nous poursuivrons également sans relâche nos campagnes de recrutement au cours de l’année à venir.

Om de agressie tegen het personeel aan te pakken, werden de afgelopen twee jaar reeds initiatieven genomen.

Het College van procureurs-generaal bracht de COL 3/2008 opnieuw onder de aandacht van de parketten met de vraag om een passend gerechtelijk gevolg te voorzien. Wij merken dat intussen nog weinig meldingen van agressie zonder gevolg worden geklasseerd. In de zomer van 2021 werd de procedure kritiek incident ingevoerd, waardoor elk incident van agressie op een uniforme manier wordt behandeld en er bijzondere aandacht is voor de begeleiding en ondersteuning van het personeel. De procedure bepaalt ook dat elk incident wordt gemeld bij het parket.

Wij sloten een contract af met het bedrijf POBOS om psychologische begeleiding aan te bieden aan de personeelsleden die het slachtoffer werden van agressie of een andere traumatische gebeurtenis op het werk.

Daarnaast bestaan er ook initiatieven om het probleem structureel aan te pakken. In 2022 werd het project agressiebeheersing en agressiebegeleiding opgestart in acht gevangenissen. Het project voorziet zowel in begeleiding van de gedetineerden als in begeleiding van de organisatie door gespecialiseerde instanties. In 2023 loopt het project in vijftien gevangenissen. Vanaf 2025 zullen alle gevangenissen over het aanbod kunnen beschikken. Om het project in alle gevangenissen in te voeren, wordt jaarlijks bijna twee miljoen euro voorzien.

In het nieuwe Strafwetboek leggen wij ook een nieuwe strafmaat en diverse strafverzwaringen vast voor agressie ten aanzien van politie, hulpverleners en gevangenispersoneel.

En ce qui concerne les bourgmestres, je peux vous assurer qu’ils ne sont pas oubliés. À titre d’exemple, j’ai encore rencontré le bourgmestre de Nivelles lors de ma récente visite de l’établissement et je verrai tous les bourgmestres de la province de Liège, avec mon collègue Mathieu Michel et le gouverneur de cette province, le 24 octobre. J’ai aussi rencontré plusieurs fois les directeurs et les représentants de leurs associations, et je continuerai à le faire.

Mevrouw Dillen, uw tweede vraag heeft betrekking op punt 5 van ons tienpuntenplan. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de overbrenging van gedetineerde vreemdelingen naar hun land van herkomst met het oog op het verder uitzitten van hun straf, dat is mijn bevoegdheid, en de terugkeer van gedetineerde vreemdelingen zonder recht op verblijf naar hun land van herkomst nadat ze hun straf in ons land hebben uitgezeten. Dat is de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Pour ce qui est de ma compétence, je souhaite poursuivre mais aussi renforcer la tendance positive observée en matière de transfèrement. J’ai donc pris plusieurs initiatives pour augmenter structurellement le nombre de transfèrements.

Ten eerste, de bevoegde dienst van de FOD Justitie, de Prisoner Transfer Unit, werd versterkt met extra personeel. Ik heb daarvoor in extra middelen voorzien, via de IDP met betrekking tot de versterking van de justitie. Daardoor kan de dienst meer inzetten op het proactief screenen van gedetineerden die in aanmerking komen voor overbrenging.

Ten tweede, wij hebben ook een nieuwe folder ter beschikking gesteld van de gedetineerden in de gevangenissen, vertaald in 18 talen, om gedetineerden te overtuigen om in te stemmen met een overbrenging naar het land van herkomst. Op regelmatige basis wordt er in drie gevangenissen gesensibiliseerd over de mogelijkheden tot overbrenging.

Je constate que les différentes initiatives portent leurs fruits. Le nombre de dossiers entamés par ce service est en hausse. En 2023, ce dernier aura probablement ouvert le plus grand nombre de dossiers depuis 2013. Cela devrait conduire à un nombre élevé de transfèrements en 2023 et surtout en 2024, réduisant ainsi la surpopulation carcérale.

Inzake de terugkeer van gedetineerde vreemdelingen zonder recht op verblijf, die onder de bevoegdheid van de staatssecretaris vallen, kan ik u meedelen dat de samenwerking goed verloopt. Driemaandelijks wordt er, onder het voorzitterschap van mijn kabinet, een formele werkgroep Coördinatie Terugkeer georganiseerd. In die werkgroep bespreken de verschillende bevoegde kabinetten en administraties de samenwerking en wordt er informatie uitgewisseld.

Goede praktijken worden gedeeld. Er worden problemen aangekaart en er worden oplossingen gezocht.

Om de uitwisseling tussen de verschillende diensten te verbeteren, zijn er intussen twee initiatieven genomen. Ten eerste, een nieuwe omzendbrief tussen het openbaar ministerie en de Dienst Vreemdelingenzaken, die de gegevensstromen tussen deze beide instantie verbetert. Ten tweede, inzake de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op de terugkeer naar het land van herkomst is er een nieuwe automatische gegevensstroom van vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbank naar de DVZ, zodat de DVZ de terugkeer zo vlot mogelijk kan organiseren.

Une circulaire est également en cours d’élaboration entre les tribunaux de l’application des peines et l’Office des Étrangers afin que ce flux de données soit optimisé.

Quelques questions ont aussi été posées sur les moyens supplémentaires à destination de la justice. Le budget de la justice est passé de 1,9 milliard d’euros en 2020 à 2,6 milliards en 2023.

Nous avons déjà beaucoup investi dans le système pénitentiaire au cours de cette législature pour les maisons de détention, les initiatives en matière de gestion de conflit et d’agression, l’ouverture temporaire plus longue des anciennes prisons de Termonde et de Saint-Gilles, le personnel de soins supplémentaire, le personnel de direction supplémentaire, les investissements dans le soutien psychologique après un incident.

Nous avons fourni des moyens supplémentaires pour augmenter la capacité des prisons DBFM de Haren et de la nouvelle prison de Termonde dans la limite de ce qui est actuellement possible, soit 15 % de plus. Bon nombre de ces investissements ont déjà été faits et donnent des résultats, mais le plus grand défi consiste à trouver du personnel en nombre suffisant.

En ce qui concerne la détention préventive, ce 25 septembre, la répartition de la population pénitentiaire donnait un total de 3 762 prévenus, soit 32,63 % de la population totale à cette date.

Quant aux modifications de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, soit le point 8 du plan, cette question a fait l’objet d’un débat parlementaire cet été, qui a déjà permis d’apporter des modifications au cadre légal afin d’en améliorer le fonctionnement. En outre, nous avons très régulièrement des moments de concertation avec les magistrats dans plusieurs provinces. Nous consultons l’ensemble de ces acteurs pour voir comment nous pouvons continuer à améliorer cette situation.

Une question portait sur la table ronde des initiatives législatives. Celle-ci n’est pas uniquement consacrée à la détention préventive, mais concerne l’ensemble de la problématique de la surpopulation. Comme je l’ai déjà indiqué, l’entièreté de ces tables rondes est visible sur le site du SPF Justice. Elles feront en outre l’objet d’une retranscription qui sera remise au conseil pénitentiaire lors de son lancement effectif, avant la fin de l’année. Je rappelle que l’appel à candidatures officiel pour ce conseil a été publié au Moniteur belge ce 19 septembre.

J’ajouterai également que les modifications apportées à la loi du 20 juillet 1990 s’inspiraient de réflexions provenant de la table ronde dédiée à la détention préventive.

Enfin, une question m’a été posée sur le service minimum. Au premier jour de la grève, c’est-à-dire le 25 septembre, 20 prisons sur 36 n’avaient pas assez de personnel pour assurer le service minimum. Cette première journée s’est déroulée sans incident majeur. Seule la nouvelle prison de Termonde, où l’objectif chiffré a pourtant été respecté, a vu 73 détenus refuser de rejoindre leur cellule après la promenade. L’après-midi, la police est arrivée sur les lieux, après quoi le retour en cellule s’est déroulé sans incident notable. Je m’excuse pour cette longue réponse.

Vanessa Matz (Les Engagés): Monsieur le ministre, j’ai un peu l’impression que vous et votre gouvernement jouez au pyromane-pompier.

« Pyromane » car vous mettez le feu à une situation qui est déjà extrêmement fragile. Vous dites souvent: « Celle-là ne m’est pas imputable ».

Comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises, il ne s’agit pas de vous « mettre sur le dos » la surpopulation carcérale, problème qui n’est pas nouveau. Par contre, ce qu’on peut vous « mettre sur le dos », c’est le fait d’aller rajouter encore une couche avec l’exécution des petites peines uniquement pour des questions idéologiques et pour dire « regardez, moi, je suis super sécuritaire et je ne transigerai plus là-dessus ». On vous a évidemment dit qu’il était impératif que l’ensemble des peines puisse être exécuté. Mais, ici, preuve en est, il s’agit d’un slogan. Il s’agit d’énoncer quelque chose et de donner l’impression aux gens qu’ils vont être plus en sécurité puisque toutes les peines vont être exécutées. Mais, en faisant cela, vous créez de l’insécurité et du manque de dignité dans d’autres endroits.

« Pompier » par moments, puisque vous venez d’énoncer à nouveau une série de mesures que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre, tout comme votre collègue, Mathieu Michel, qui joue également au pompier en disant que la surpopulation ne sera plus en problème en 2030. Je ne vous ai d’ailleurs pas entendu dire si vous partagiez son analyse. Mais il me semble que c’est fort déconnecté de la réalité quand on entend les retours de terrain provenant des rangs syndicaux, des directeurs de prison et des détenus. Nous avons eu l’occasion de nous rendre à plusieurs reprises dans les prisons de Nivelles, Mons, Lantin… La situation dit la même chose partout. Ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce qui, selon vous, répond de manière juste semble donc très fort déconnecté de la réalité.

Vous dites que l’exécution des courtes peines est une solution à la récidive. Je m’en excuse beaucoup mais je ne vois pas très bien comment désociabiliser des gens pour une courte durée et perturber un équilibre pourrait être une solution à la récidive.

Au sujet de la création des places dont vous nous parlez, vous oubliez probablement de dire que, pour vous, une place c’est aussi le rajout d’un lit superposé dans une cellule de quelques mètre carrés contenant déjà deux détenus. Il faudrait peut-être un peu d’honnêteté par rapport à la situation, à la dignité et les conditions dans lesquelles la détention est faite puisque ces places dont vous parlez sont aussi des rajouts, soit une solution bancale complètement indigne d’un État de droit sur laquelle vous vous appuyez pour dire que vous avez créé des places supplémentaires.

La DH en ligne

Revoir la commission

Lire le compte rendu de la commission